BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 31

Relacja z XXV Sesji Rady Gminy Kozy oraz interpelacje zgłoszone na sesji

Dodano: 2013-01-31 12:54:31Wygasa: 2013-02-22

W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kozy.

  Poniżej Relacja z  XXV Sesji Rady Gminy Kozy oraz wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych na XXV Sesji Rady Gminy dnia 25 stycznia 2013 r.

 

Relacja z  XXV Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXV Sesji Rada podjęła 9 uchwał:

1) w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach - w związku z utworzeniem Placówki Wsparcia Dziennego i wykonywaniem przez wspomnianą placówkę zadań, które do tej pory realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, należało ujednolicić zapisy w statucie GOPS.

2) w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Gminy Kozy - w związku  ze stanowiskiem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w sprawie braku podstawy prawnej do uchwalenia statutu Urzędu Gminy, konieczne jest uchylenie dwóch uchwał w sprawie Statutu Urzędu Gminy Kozy z 2006 r. oraz 2012 r.

3) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/160/12 Rady Gminy Kozy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej - w związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie braku podstaw prawnych do dokonywania zwolnień podmiotowych z uiszczania opłaty targowej konieczne było uchylenie zapisu uchwały dotyczącej zwolnień.

4) w sprawie regulaminu Targowiska w Kozach -   przedmiotowy regulamin zawiera postanowienia ogólne, warunki uczestnictwa w sprzedaży na targowisku oraz przepisy porządkowe.

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kozy a Gminą Bielsko - Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom - w związku z tym, iż Gmina Kozy nie posiada warunków do realizacji zadań własnych wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwróciła się o przejęcie zadań w tym zakresie przez Gminę Bielsko - Biała. Zakres usług obejmuje między innymi odbiór żywych zwierząt domowych ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Kozy, odbiór zwłok zwierzęcych przez schronisko i przekazanie ich do unieszkodliwienia, sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych przyjętych do schroniska, usypianie ślepych miotów w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kozy - w związku z nowelizacją ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada Gminy jest zobowiązana corocznie do 31 marca w drodze uchwały określić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Przedmiotowy program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt będących w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz wskazanie wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań oraz sposobu ich wydatkowania.

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  jest aktem prawa miejscowego, który przyjmowany jest w drodze uchwały przez Radę Gminy, określa warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie.

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2013 - 2022 - został uaktualniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Kozy z dnia 8 stycznia 2013r., a także w przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zadanie pn. „Usługa oświetleniowa na terenie Gminy Kozy w latach 01.02.2013 - 31.01.2016r.

9) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kozy na 2013 r. - zgodnie z § 33 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Gminy Kozy stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/115/12 Rady Gminy Kozy z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozy, obowiązkiem Rady Gminy jest zatwierdzenie na początku każdego roku kalendarzowego rocznych planów pracy Komisji stałych.

 

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

 

 Małgorzata Bednarz

RG.0003.1.2013.MB                                                             Kozy,  28 stycznia 2013 r.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

na XXV Sesji Rady Gminy dnia 25 stycznia 2013 r.

 

Radny Zygmunt Sołczykiewicz

1) wzdłuż drogi krajowej w Małych Kozach brakuje wiaty przystankowej, natomiast po drugiej stronie drogi wiata przystankowa znajduje się w niewłaściwym miejscu;

 

Odpowiedź dla radnego Zygmunta Sołczykiewicz

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

W sprawie wiaty przystankowej wystąpimy o zgodę na jej umieszczenie do zarządcy drogi jakim jest GDDKiA oraz zwrócimy się z prośbą w tej sprawie również do dysponentów sieci o konieczne uzgodnienia. Natomiast w miarę posiadanych środków finansowych będziemy starać się o umieszczenie wiaty przystankowej w kierunku Bielska - Białej.

 

Radny Roman Ślosarczyk

1) chodnik wzdłuż ul. Kęckiej - prośba o dokonanie remontu, modernizacji oraz poprawy płytek istniejącego chodnika na odcinku około 1 kilometra;

2) ul. Żytnia - prośba o odwodnienie drogi;

 

Odpowiedź dla radnego Romana Ślosarczyka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Wyjaśnił, że w miarę posiadanych środków finansowych wraz z powiatem będzie etapowo wykonywana  przebudowa drogi powiatowej na odcinku od ronda kpt. Kunickiego do ul. Zagrodowej.

Natomiast jeżeli chodzi o odwodnienie ul. Żytniej, pytania te należy kierować do Spółki wodnej.

 

Radna Grażyna Leśniak

1) jakie kroki zostały podjęte w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pasie drogowym w rejonie przystanku autobusowego w Kozach Gajach od czasu spotkania z przedstawicielami GDDKiA?

 

Odpowiedź dla radnej Grażyny Leśniak

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

28 listopada br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w Kozach. Na dzień dzisiejszy trwają uzgodnienia w celu  uzyskania pewnych rozwiązań dotyczących organizacji ruchu tego odcinka drogi.

 

Radny Jacek Kaliński

1) prośba o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji dla mieszkańców, szczególnie mieszkańców osiedla, aby w okresie zimowym usuwali samochody z drogi, żeby pług miał możliwość odśnieżenia drogi;

2) ul. Lazurowa - kiedy będzie możliwa realizacja projektu dotycząca montażu lampy;

3) czy Spółka Wodna ustosunkowała się już do pisma w sprawie rowu melioracyjnego na ul. Tęczowej?

4) czy na wiosnę będzie  możliwość uzupełnienia kamieniem dróg, które często po roztopach są w złym stanie;

5) prośba, aby grupa interwencyjna usunęła odgarnięty i utrudniający wyjazd śnieg przy skrzyżowaniach dróg z ul. Krakowską, szczególnie przy skrzyżowaniu z ul. Storczyków;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Na terenie osiedla są umieszczone znaki drogowe, które powinny obligować mieszkańców, którzy parkują wzdłuż ulic na osiedlu.

Lampa na ul. Lazurowej zostanie wykonana w I półroczu 2013 r.

Natomiast jeżeli chodzi o rów melioracyjny na ul. Tęczowej, to takie pytania należy bezpośrednio kierować do Spółki wodnej.

Jeśli chodzi o uzupełnianie dziur w drogach kamieniem, na wiosnę jak co roku w ramach możliwości finansowych będzie to uzupełniane.

 

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Sprawdzimy jak wyglądają hałdy śniegu i jeżeli rzeczywiście utrudniają widoczność to postaramy się je usunąć.

 

Radny Krzysztof Sporysz  

1) ul. Bażantów - wyciek wody, prośba o interwencję;

2) czy jest możliwość, aby wszystkie ulice boczne tj. ul. Mała, ul. Serdeczna, były odśnieżane częściej?

 

Odpowiedź dla radnego Krzysztofa Sporysz

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Ulica Mała jest regularnie odśnieżana, natomiast jeśli chodzi o ulicę Serdeczną to zostanie to sprawdzone.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie dróg wewnętrznych należy do właściciela, w tym również odśnieżanie.

 

Radny Piotr Kulka

1) ponowienie interpelacji w sprawie umieszczenia oznaczenia numeracji budynków na osiedlu ul. Dolnej;

2) prośba o umieszczenie przy wjeździe na osiedle przy ul. Dolnej znaku „ślepa ulica";

 

Odpowiedź dla radnego Piotra Kulka

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Sprawdzimy numerację budynków oraz zasadność umieszczenia  znak drogowego „ulica ślepa".

 

Radny Tomasz Matuszek

1) w związku z nie nabywaniem dróg prywatnych, prośba o sporadyczne odśnieżanie również ulic prywatnych;

 

Odpowiedź dla radnego Tomasza Matuszek

Kierownik Ref. Obsługi Techniczno - Gospodarczej Jacek Skoczylas -

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych utrzymanie dróg wewnętrznych należy do właściciela, w tym również odśnieżanie.

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Dodał, że nabywanie dróg może nastąpić tylko po uregulowaniu prawa własności, natomiast jeżeli chodzi o odśnieżanie to nie możemy wydatkować pieniędzy państwowych na cele prywatne.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) w nawiązaniu do interpelacji z XXIV sesji, czy zostało już wystosowane pismo lub jest już odpowiedź z gazowni i czy ewentualnie prace te zostaną wykonane na wiosnę;

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Sprawdzimy i przekażemy informację w najbliższym czasie w tej sprawie.

 

Radny Leszek Łyczko

1) w związku ze złą interpretacją przez firmę AQUA S.A. wystosowanego pisma, prośba o ponowne wystosowanie pisma z wyjaśnieniem, że szkody te nie powstały z przyczyn wykonywania prac lecz z powodu najechania samochodem firmy AQUA S.A. na chodnik czego konsekwencją były popękane płyty chodnika.

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Ponownie zostanie wystosowane pismo do firmy AQUA S.A. w tej sprawie.

 

Radna Ewa Olejnik

1) czy wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Kurii dotyczące przekazania ul. Przepiórek?

 

Odpowiedź dla radnej Ewy Olejnik

Wójt Gminy Krzysztof Fiałkowski -

Pismo w sprawie ul. Przepiórek dotyczące przejęcia drogi na dzień dzisiejszy nie wpłynęło do Urzędu Gminy.

 

 

 

    Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 31

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u