BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 04

Relacja z XXIV sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2013-01-04 13:39:25Wygasa: 2013-01-15

Poniżej relacja z posiedzenia i wykaz interpelacji wniosków i zapytań przedstawionych na XXIV Sesji Radnych Gminy Kozy w dniu 28 grudnia 2012 roku...

Relacja z  XXIV Sesji Rady Gminy Kozy:

 W dniu 28 grudnia 2012 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Kozy.

 

Na XXIV Sesji Rada podjęła 6 uchwał:

1) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowanych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej - udzielona dotacja celowa będzie przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, realizowanymi przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Kozy porozumienia międzygminnego z Gminą Bielsko - Biała dotyczącego powierzenia przez Gminę Kozy Gminie Bielsko - Biała realizacji niektórych zadań własnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - przedmiotowa uchwała daję podstawę prawną do zawarcia przez Wójta Gminy Kozy porozumienia międzygminnego, którego treść będzie zawierała zapisy dotyczące przejęcia zadania zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK), w tym zobowiązanie dostarczania do RIPOK całego strumienia powstających na terenie Gminy odpadów komunalnych.

3) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy - zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozy zapisy regulują m.in. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaj i minimalną pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz częstotliwość odbioru odpadów, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - przedmiotowa uchwała zawiera wzór deklaracji, informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji oraz pouczenie. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia pierwszej deklaracji w Urzędzie Gminy Kozy do 29 marca 2013 r.

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała, Gmina Kozy odbierze od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych. W podjętej uchwale określono m.in. częstotliwość z jaką będą odbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sposoby odbioru odpadów przez Przedsiębiorcę wyłonionego w przetargu oraz terminy odbioru.  

6) w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności - zgodnie z art.6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określiła stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkałych daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono stawkę w wysokości 9 zł od osoby, natomiast w przypadku gromadzenia odpadów zmieszanych przyjęto stawkę na poziomie 17 zł od osoby. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w oparciu o ilość zadeklarowanych pojemników.

 

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy oraz materiały będące przedmiotem obrad podawane są mieszkańcom do wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.kozy.pl lub http://bip.ugkozy.rekord.pl, ponadto uchwały Rady Gminy są wywieszane w holu Urzędu Gminy.

RG.0003.13.2012.MB                                                                       Kozy,  28 grudnia 2012 r.

 

Wykaz interpelacji, wniosków i zapytań Radnych Gminy Kozy przedstawionych

Na XXIV Sesji Rady Gminy dnia 28 grudnia 2012 r.

 

Radny Miłosz Zelek

1) przejście podziemne dla pieszych przy DK - 52 - prośba o interwencję w sprawie śliskiej nawierzchni;

2) ul. Cmentarna oraz plac Kościelny - brak oświetlenia;

 

Odpowiedź dla radnego Miłosza Zelka

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Problem śliskiej nawierzchni pod przejściem podziemnym dla pieszych zostanie zgłoszony do GDDKiA.

Awaria oświetlenia na ul. Cmentarnej wynika z usterki związanej z zamoczeniem kabla, który powoduje spięcie, dlatego na okres świąteczny oświetlenie zostało wyłączone. Usterka zostanie usunięta po Nowym Roku.

 

Radny Jacek Kaliński

1) ul. Bukietowa - prośba o poprawienie stanu nawierzchni drogi;

 

Odpowiedź dla radnego Jacka Kalińskiego

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Stan drogi zostanie sprawdzony oraz w miarę możliwości zostanie nawieziony kamień.

 

Radny Jan Pezda

1) czy na ul. Dworcowej został zmniejszony przepust?

 

Odpowiedź dla radnego Jana Pezdy

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Przepust na ul. Dworcowej nie został zwężony, została zamontowana rura 300 Φ.

 

Radna Bożena Sadlik

1) ul. Beskidzka - dwie dziury w okolicy ronda i sklepu „Paulinka" - prośba o uzupełnienie kruszywem;

 

Odpowiedź dla radnej Bożeny Sadlik

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

W miarę możliwości powstałe dziury zostaną załatane.

 

Radny Leszek Łyczko  

1) w nawiązaniu do interpelacji z XXIII sesji, czy firma AQUA S.A. wykona prace w późniejszym terminie i czy chodnik na ul. Przeczniej również zostanie podniesiony;

 

Odpowiedź dla radnego Leszka Łyczko

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Zorganizujemy spotkanie z wykonawcami celem poprawienia tego.

 

Radny Tadeusz Bednarz

1) ul. Konwalii - prośba o uwzględnienie w pracach na wiosnę 2013 r. naprawy zapadniętego odcinka drogi powstałego podczas prac wykonywanych przez gazownię;

 

 

Odpowiedź dla radnego Tadeusza Bednarz

Kierownik Ref. Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Piotr Kine -

Sprawdzimy korespondencję z gazownią w tej sprawie i ewentualnie wystąpimy o naprawę drogi.

 

 

    Protokołowała

 

Małgorzata Bednarz

 

hk

 Małgorzata Bednarz


Nawigacja: Główna > Aktualności > 2013 > 01 > 04

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u